Dziedziny tłumaczenia

Oferuję tłumaczenie w wielu dziedzinach, w tym w zakresie prawa, gospodarki i ubezpieczeń. Tłumaczę między innymi poniższe rodzaje dokumentów:

Spółki:

 • akt założycielski / umowa spółki
 • uchwała zgromadzenia wspólników
 • pełnomocnictwo
 • sprawozdanie finansowe
 • raport biegłego rewidenta
 • odpis z KRS
 • zaświadczenie REGON, NIP i VAT
 • umowa z kontrahentami (różnego typu, np. o świadczenie usług, kupna-sprzedaży, licencyjne)
 • akt notarialny
 • wyciągi bankowe
 • polisy ubezpieczeniowe oraz warunki ubezpieczenia
 • prezentacje / katalogi / broszury

Instytucje kulturalno-naukowe:

 • umowa w sprawie przyznania grantu WE
 • umowa o dofinansowanie projektu
 • umowa konsorcjum
 • porozumienie partnerskie

Dystrybutorzy produktów/sprzętów:

 • deklaracja zgodności WE
 • raport z badań
 • certyfikat z oceny typu WE
 • certyfikat importowy
 • świadectwo weterynaryjne
 • umowy współpracy/dystrybucji/agencyjne itp.
 • warunki gwarancji itp.

Osoby prywatne:

 • akty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu)
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potrzebne do zarejestrowania pojazdu - dowód rejestracyjny, tytuł, własności itp.
 • pełnomocnictwo
 • PIT
 • zaświadczenia wydawane przez Urząd Skarbowy / ZUS
 • zaświadczenia MOPS
 • decyzja nadania grupy inwalidzkiej
 • dokumenty potrzebne do spraw sądowych:

wyrok rozwodowy, nakaz alimentacyjny itp. - w sprawach rodzinnych

odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów/budynków, testament - w sprawach spadkowych

 • świadectwo szkolne, dyplom wyższej uczelni
 • świadectwo nadania tytułu zawodowego
 • świadectwo pracy
 • zaświadczenia wydawane przez Izbę Lekarską

standardowe dokumenty medyczne - zwolnienie lekarskie / wypis ze szpitala